Jesteś tutaj    /   Konkurs im. Astrid Lindgren    /   V edycja    /   Regulamin konkursu    Drukuj

Patroni Honorowi

kampanii czytania
 

Biblioteka Narodowa

 

Instytut Książki

 

Polski Komitet Olimpijski

 

Kampanię społeczną

„Cała Polska czyta dzieciom”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 Patronaty Fundacji

 

Projekt dla przedszkoli
„Magiczna moc bajek”
 

Fundacja Zaczytani.org

 


Pod Honorowym Patronatem 

Ambasady Szwecji, Biblioteki Narodowej oraz Instytutu Książki

 

     Fundacja „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”

jako Organizator Konkursu

we współpracy z Wydawnictwami: Literatura, Nasza Księgarnia i Publicat

ogłasza

V Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren

​na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży

 

Partnerami Konkursu są:

Fundacja PZU i Fundacja AMF „Nasza Droga”


Regulamin Konkursu:

 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie autorzy pełnoletni.  

2. Na Konkurs będą przyjmowane prace w trzech kategoriach wiekowych:
 

                                        książka dla dzieci w wieku do 6 lat 
                                        książka dla dzieci w wieku  6-10  lat  
                                        książka dla dzieci w wieku 10-14 lat   

3. Wymagania dotyczące prac konkursowych:

a - forma utworu: bajka, opowieść, powieść lub zbiór opowiadań; własnego autorstwa, napisane prozą
b - tematyka utworu – współczesna (z wyłączeniem tematów i opisów propagujących niezdrowe, a popularne nawyki i zachowania np. jedzenie słodyczy, zwłaszcza powiązane z miłymi zwyczajami rodzinnymi, gościnnością)
c  - informacje techniczne:

             - praca napisana oryginalnie w języku polskim,
             - objętość pracy: od 1 do 8 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 22 strony maszynopisu po 1800 znaków
               ze spacjami)
             - druk jednostronny, czcionka Arial lub zbliżona o rozmiarze 11
             - strony numerowane, maszynopis zszyty   

d - prace wyłącznie tekstowe (bez grafiki), dotychczas niepublikowane, niezgłoszone do druku/oceny w wydawnictwach, nienagrodzone i niewyróżnione w innych konkursach

e - praca konkursowa powinna spełniać fundacyjne kryteria dobrej książki dla dzieci dostępne na  www.calapolskaczytadzieciom.pl w zakładce: Książki rekomendowane.

4. Prace konkursowe będzie oceniało Jury złożone ze znawców literatury dziecięcej oraz przedstawicieli Wydawnictw Konkursowych i Fundacji. Jury przy ocenie prac będzie zwracało szczególną uwagę na to, czy praca:

                 -  jest adresowana do dziecka i nie zawiera kontekstów/fragmentów zrozumiałych wyłącznie dla dorosłych  

                 -  niesie ważne i ciekawe dla dziecka treści   

                -  jest napisana piękną i poprawną polszczyzną; wyrabia dobry smak literacki

                -  uczy racjonalnego myślenia, mądrości oraz zasad prawidłowej komunikacji i relacji między ludźmi

                -  niesie przesłanie szacunku do dziecka, innych istot, przyrody, kraju, tradycji, wartości humanistycznych

                -  rozwija wrażliwość moralną i umiejętność odróżniania dobra od zła,

                -  uczy rozwiązywania problemów i konfliktów         

                -  unika stereotypów związanych z płcią, rasą, narodowością itp.

                -  chroni wrażliwość dziecka - nie wzbudza lęków i pesymizmu, unika przemocy           

                -  buduje pozytywny stosunek do świata i ludzi, optymizm i wiarę w siebie.

5.  Maszynopisy prac konkursowych należy przesłać w 3 egzemplarzach. Każdy maszynopis należy podpisać 1- 2 wyrazowym godłem/hasłem (nie można go podpisywać swoim imieniem ani nazwiskiem, dodawać dedykacji i żadnych dopisków), na stronie tytułowej podać tytuł, liczbę znaków ze spacjami i kategorię wiekową. Do maszynopisów należy dołączyć niepodpisaną, zaklejoną kopertę zawierającą tytuł pracy i dane Autora: godło, imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail. Maszynopisy z kopertą z danymi Autora należy przesłać w jednej przesyłce

na adres:   

                         Fundacja „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”

                         ul. Rosoła 44a  

                         02-786 Warszawa  

                         z dopiskiem:  

                         V Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren

 

6.  Termin nadsyłania prac: do 30 listopada 2018 (decyduje data stempla pocztowego).

7.  Termin rozstrzygnięcia Konkursu: do 30 kwietnia 2019; informacja o wynikach pojawi się na stronie Fundacji:
      www.calapolskaczytadzieciom.pl.

   8.  Prace nie spełniające wymogów określonych w punktach 3, 5 i 6 nie wezmą udziału w Konkursie.   

   9.  Jury zastrzega sobie prawo przesunięcia nagrodzonej pracy konkursowej do innej kategorii wiekowej niż wskazana przez Autora pracy.

   10.  Fundacja i Jurorzy nie udzielają informacji nt. ocen Jury, ani poszczególnych  jego członków. Próby kontaktowania się Autorów z Jurorami lub Fundacją w sprawie wyników przed oficjalnym ogłoszeniem listy laureatów Konkursu są niedopuszczalne i mogą spowodować wykluczenie Autora z Konkursu.

 11. Nagrody pieniężne - dla każdej kategorii wiekowej oddzielnie - wynoszą (brutto):

  
I nagroda  -  15 000 PLN
II nagroda  - 10 000 PLN
III nagroda -   5 000 PLN

Jury może przyznać wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej oraz Grand Prix Konkursu w postaci rzeźby Pippi Pończoszanki podnoszącej konia autorstwa Doroty Dziekiewicz-Pilich. Jury zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody danego stopnia w określonej kategorii wiekowej oraz nieprzyznania wyróżnień.

12. Fundacja jako Organizator Konkursu zastrzega prawo pierwodruku pierwszego nakładu książek nagrodzonych  lub wyróżnionych w Konkursie dla wskazanego przez nią Wydawnictwa Konkursowego, stosownie do kategorii wiekowej nagrodzonej/wyróżnionej książki.

13.  Udział w Konkursie oznacza zgodę Autora na współpracę redakcyjną ze wskazanym przez Fundację Wydawnictwem Konkursowym. Nagrody będą wypłacane po podpisaniu przez Autora nagrodzonej/wyróżnionej pracy umowy ze wskazanym Wydawnictwem. Odmowa podpisania przez Autora umowy ze wskazanym Wydawnictwem Konkursowym jest równoznaczna z wycofaniem pracy z Konkursu. W takim przypadku Jury może podjąć decyzję o przyznaniu danej nagrody kolejnemu najwyżej ocenionemu Autorowi w danej kategorii wiekowej.

14.  Nagrodzone prace zostaną opublikowane w formie książkowej do końca 2019 r. przez Wydawnictwa Konkursowe.

15.  Maszynopisy przesłane na Konkurs nie będą zwracane.

16.  Fundacja zastrzega sobie prawo kontaktu z Autorami, których prace zostały wysoko ocenione przez Jury, jednak nie znalazły się wśród tytułów nagrodzonych i wyróżnionych, w sprawie ich wydania.

17.  Informacje organizacyjne i techniczne dotyczące Konkursu można uzyskać pod numerem: tel. 22 648 3891 (od poniedziałku do piątku w godz.10.00-14.00) lub pod adresem: konkurs@cpcd.pl

18.  Biorąc udział w Konkursie, Autor dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i promocji nagrodzonych książek. Administratorem danych jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” z siedzibą w Warszawie, 02-786, ul. Rosoła 44A. Zasady przetwarzania danych dostępne są na: http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/polityka-prywatnosci

19.  Przesłanie przez Autora pracy na Konkurs oznacza akceptację przez niego niniejszego Regulaminu.  

 

ZAPRASZAMY DO  PISANIA  DOBRYCH

KSIĄŻEK  DLA  DZIECI !!!


 

 

Często zadawane pytania dotyczące  V Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren

na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży:

 

1. Pytanie:   Czy można podać adres zwrotny na dużej kopercie, w której autorka/autor
                    przesyła maszynopisy na Konkurs?

Odpowiedź: Tak. Przesyłki są odbierane z poczty i rejestrowane przez sekretariat Fundacji, a Jurorzy i prejurorzy nie mają dostępu do danych autorów aż do momentu odkodowania ich nazwisk już po wyborze nagrodzonych tytułów. 

2. Pytanie: Czy na Konkurs można przesłać więcej niż jedną pracę?

Odpowiedź: Tak. Każdą pracę należy wówczas opatrzyć innym godłem i przesłać w oddzielnych kopertach.

3. Pytanie – Czy maszynopis oznacza tekst wydrukowany z komputera na drukarce?

Odpowiedź: Tak

4. Pytanie – „W Regulaminie jest napisane, że prace nie mogą być zgłoszone do druku/oceny w wydawnictwach. Czy wysłanie tekstu do wydawnictwa i brak odpowiedzi lub wysłanie tekstu i odpowiedź "piękne, ale nie możemy wydać" należy interpretować jako zgłoszenie do druku/oceny?

Odpowiedź - W przypadku jednoznacznej decyzji wydawnictwa, do którego Autor/Autorka przesłali wcześniej pracę, o braku zainteresowania wydaniem zgłoszonej mu książki, można ją przesłać na Konkurs im. AL.

Trzeba jednak wcześniej sprawdzić status sprawy w wydawnictwie, może być to zwykłe opóźnienie w odpowiedzi związane z długim procesem czytania nadsyłanych książek, a decyzja nie została jeszcze podjęta. W takim przypadku prosimy o nieprzysyłanie pracy na Konkurs.

Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której wydawnictwo, do którego praca została wcześniej wysłana, zgłosi chęć wydania książki. Jeśli Autor wycofa ją z wydawnictwa przed jego ostateczną odpowiedzią i wyśle na Konkurs - straci wydawnictwo, które zaangażowało się wcześniej w czytanie i ocenę książki. Jeśli Autor wycofa książkę z Konkursu, gdyż dowie się w trakcie, że wydawnictwo jest gotowe wydać jego pracę - stracą organizatorzy Konkursu, którzy angażują wiele osób w jej przeczytanie i ocenę.  

5. Pytanie dotyczące punktu 3b „Czy dziadkowie nie mogą wziąć od czasu do czasu wnuka na lody, a na przyjęciu urodzinowym nie może pojawić się tort? Albo rodzicom nie wolno poczęstować gości ciastem własnej roboty? Czy regulamin wymaga ode mnie, abym całkowicie usunęła słodycze ze świata przedstawionego?”

Odpowiedź: Tak, tego właśnie wymaga Regulamin. Podobnie jak w filmach i książkach dla dzieci nie lansuje się palenia papierosów lub zachowań rasistowskich. W punkcie 3b Regulaminu chodzi o wyłączenie tematów i opisów propagujących niezdrowe, popularne nawyki i zachowania, jak np. jedzenie słodyczy, nadmierne korzystanie z gier komputerowych i internetu, brawura itp.    

Konkurs ma służyć nie tylko wyznaczaniu wysokich standardów literackich, ale też torowaniu świadomości i wiedzy społecznej na temat mądrych postaw, nawyków  i zachowań, zwłaszcza, że książki są ważnym narzędziem wychowywania dzieci i młodzieży. Świadomość społeczna dotycząca szkodliwych zachowań jest w naszym kraju niska. Niektóre z nich urosły wręcz do symbolu więzi rodzinnych (torty urodzinowe i szarlotka u babci), luzu (alkohol, papierosy, brawura), nowoczesności (spędzanie życia w świecie wirtualnym). Pojawianie się w książkach dla najmłodszych przykładów powszechnie praktykowanych  szkodliwych zachowań bez komentarza autora, daje młodemu odbiorcy – a często też rodzicowi - sygnał, że zachowanie to jest normalne i akceptowane, tym samym wzmacnia je jak podprogowa reklama. Organizatorom Konkursu zależy na tym, by pisarze rozumieli swoją ważną rolę zarówno w tworzeniu klimatu przyzwolenia, gdy szkodliwe/niezdrowe zachowania przedstawione są niewinnie i będą kojarzyć się dzieciom z przyjemnymi sytuacjami rodzinnymi lub emocjonalnymi, jak i we wskazywaniu wzorców właściwych wyborów, dystansujących się od zachowań niemoralnych bądź niemądrych. Konkurs będzie wspierał tę drugą postawę. 

Polityka prywatności
Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt graficzny strony: Anita Głowińska; wykonanie: InforpolNET